Mantrailing oktatás

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

A Mantrailing Training Center Képzési Központ (Szolgáltató, adatkezelő) weboldal üzemeltetője:

Név: Gránicz Csaba Béla e.v

Cím: 1135 Budapest, Koronafürt utca 35 1/3

Adószám: 69517073-1-51

Nyilvántartási szám: 53297783

E-mail: munkakutyazas@gmail.com

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató, tevékenységek adatkezelését szabályozza: Az adatkezelő által nyújtott oktatási tevékenység, az általa szervezett kutyás képzések, vizsgák (bevethetőségi, hobbi) résztvevőire, valamint a Mantrailing Training Center Képzési Központ oktatóinak, üzemeltetőjének adataira terjed ki. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, a kapcsolatfelvételi és a jelentkezési űrlap (név, lakcím, adószám, telefonszám, e-mail, számlázási név és cím) kitöltése esetén. A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.mantrailingoktatas.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

https://www.mantrailingoktatas.hu/adatkezelésitájékoztató

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy

vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,

törlés, illetve megsemmisítés;

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférést eredményezi.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható

módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 1. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat

ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz

kötöttség”);

 1. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 1. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy

helyesbítsék („pontosság”);

 1. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak

a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet

sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási

célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott

tárolhatóság”);

 1. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés

igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek

megfelelően történik.

 

ADATKEZELÉSEK

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat, Az adatkezelés célja

Vezetéknév, Keresztnév, Eseményen való részvétel regisztrációja

E-mail cím, Kapcsolattartás

Értesítési telefonszám, Kapcsolattartás

Számlázási név és cím, A szabályszerű számla kiállítása,

Vizsga, Az oktatáshoz szükséges

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes

adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott

munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a

hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett

kezdeményezni:

– postai úton a 1165 Budapest, Koronafürt utca 35 1/3.

– e-mail útján a munkakutyazas@gmail.com  e-mail címen,

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b; c; d)

pontjai.

 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania

és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az

e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig

tart.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) b) és c)

pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel

során hozzánk került személyes adatait a jelen

szabályzatnak megfelelően kezeljük.

 

KÖNYVELÉSI FELADATOK, SZÁMLÁZÁS

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Megyer KFT.

Székhely: Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 37.

Levelezési cím: Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 37.

E-mail: unyimarg@gmail.hu

Tel.: +36203979323

Adószám: 10814316-2-13

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.
 2. Az érintettek köre: A Mantrailing Training Center Képzési Központ bármely szolgáltatásait

igénybe vevők köre.

 1. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló
 3. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 4. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Az érintett jogai:
 2. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 3. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel

kapcsolatos valamennyi információhoz.

 1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

SZÁMLÁZÁS

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Web: https://www.szamlazz.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail

cím, adószám.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalakon történő szolgáltatás megrendelése, illetve a

szolgáltatások igénybevétele után keletkezett díjbekérőkkel kapcsolatos

valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló
 2. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:
 2. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 3. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel

kapcsolatos valamennyi információhoz.

 1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)

 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott

weblap használatának elemzését.

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookiek-kal létrehozott információk

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-

anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió

tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes

más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,

hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének

a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és

az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden

funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő

szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló

képességét;

 1. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet

állítani;

 1. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. Az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek kötelesek jelen

szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra

jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni. A

munkavállalók kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül

ismerhetik meg az ilyen adatokat. E titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok

nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

 1. Minden személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó rendszerhez való hozzáférésre

feljogosított munkavállaló köteles titoktartási kötelezettségvállalást tenni. A

kötelezettségvállalásban nyilatkozni kell arról, hogy a munkavállaló jelen szabályzat

rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként elismeri, a szükséges

titokvédelmi ismereteket elsajátította, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő

jog és az üzleti titok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgári jogi

következményeivel tisztában van.

 1. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával,

elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer

alkalmazásával

 1. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy

azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő

lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek

visszaállíthatatlannak kell lennie.

 1. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,

iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól

megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók

selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről,

illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan

törléséről.

 1. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A jelentkezési űrlapokat digitális formában, jelszóval védett helyen tárolja.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az

érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az

adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek

számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

 1. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem

igazolására szolgáló indokokat is.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT

ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (különösen a 6.§-a)

 

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó

EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről